Lean Governance

Lean Governance från iFACTS är en lättanvänd teknik för att skapa en (1) governancestruktur för hela organisationen. Ett vanligt problem är att governance sker ostrukturerat och utan inbördes relation. Lean Governance är designad att implementeras oberoende av IT-lösning.

From uncoordinated governance to lean Governance2

Ej koordinerad governance struktureras till en (1).

Varför Lean Governance?

Organisationer med kärnvärden som kompetenser, relationer, strategiska allianser, värdekedjor, IT, varumärke eller FoU, kräver en mer sofistikerad operationell governance än vad som generellt tillämpas idag.

Upplever ni svårigheter att efterleva lag, normer eller interna policies som utmanar er organisation på nya sätt, t ex risk management? Är organisatoriska stuprör en av anledningarna till svårigheterna?

Har aktiviteterna för att uppfylla kraven blivit besvärliga "måsten" som inte ger något affärsvärde och är lågprioriterat av ledningen?

Lean Governance från iFACTS ger ett stort urval av mätningar och nyckeltal för online operationell kontroll. Governance som kan tillämpas på samma sätt för olika affärsmodeller och kritiska verksamhetsprocesser. Det ger kontroll och uppföljning av krav och mål, samt försäkran att organisatoriska värden är korrekt skyddade.

Krav såsom lag, normer, standards, policies, mål, eller kontrakt hanteras på samma sätt. Denna systematik passar moderna organisationer bättre där värdena ofta är mjuka och gränsöverskridande. De så vanliga stuprören är ofta dåliga på att hantera sådan gränsöverskridande problematik, t ex riskhantering eller kritiska beroenden. Dessutom blir aktiviteterna meningsfulla affärsaktiviteter.

Governance status indicators5

Toppnivå governance-rapport

Lean governance innebär:

 • Korta mätbara policies
 • Policies distribuerade till ansvarig roll (enbart)
 • Auto-check av uppfyllnad
 • Transparens för ledning, verksamhet, internkontroll och revision
 • Online och auto-check efterlevnad av lag, standard, kontrakt, mål m.fl.  

Viktiga nyckeltal:

 • Aktiva projekt
 • Öppna avvikelser
 • Kritiska beroenden
 • Externa leverantörer
 • IT-system ansvar
 • Anläggningsinspektioner
 • Online efterlevnad lag, norm, mål, policies m.fl.
 • Leverans i förhållande till mål
 • Online budget uppföljning
 • Topp 10 Risker
 • Kritiska revisionsanmärkningar

 

Framgångsrik implementation

Lean Governance från iFACTS är en stegvis process. Ni sätter själva takten. Viktiga nyckelområden att ta hänsyn till:

ontrack governance dashboard

 

 • Ledningens engagemang på alla nivåer
 • Identifiering av organisationens nyckelvärden
 • Etablering av governance (polices, riktlinjer, krav, mål, mätningar)
 • Sammankoppling av governance med lag, normer, polices, kontrakt och andra externa kravställare
 • Beskrivning av organisation och ansvarsfördelning (projekt, processer, IT-system, anläggningar, etc.)
 • Utbildning och träning
 • Ledningens uppföljning
 • Intern kontroll och revisionsaktiviteter

Lean Governance från iFACTS — startpaket

Detta är utformat för att hjälpa organisationer att komma igång med Lean Governance och prioritera viktiga områden. Alla delarna ägs och kontrolleras av er och är designat att implementeras oavsett och oberoende av IT-lösning.

Roadmap

Startpaketet innehåller:

 • Lean Governance protokoll
 • Informationsmodell och processbeskrivning
 • Organisationsstruktur
 • Governance innehåll
 • Kravbibliotek
 • Triggers och inställningar
 • Roadmap för implementering
 • Nyckeltal för ledningens uppföljning