kosemlask 10.1

Skadeförebyggande

Tillsammans med E.ON har iFACTS utvecklat mjukvara för att stödja det skadeförebyggande arbetet. Med hjälp av mjukvaran hanteras de externa riskinspektionerna och dess avvikelser på ett effektivt sätt med ansvar utdelat på olika intressenter. Arbetet följs kontinuerligt upp med egenägd information vilket ger full kontroll över processen internt i företaget. SCA har under 2012 implementerat systemet, som ett led i att internt styra upp detta viktiga arbete.

Facility overview

iFACTS Anläggning är designad för att vara samlingspunkten för alla förvaltningsaktiviteter med support för inspektioner, s k surveys, checklistor t ex brandskydd, avvikelsehantering, skadeförebyggande och riskhantering.

Anläggningsinformation är ofta utspridd i flera olika IT-lösningar eller i manuella pärmar. Detta skapa ineffektivitet och frustration. Det mesta av informationen korrelerar; systematiskt brandskyddsarbete korrelerar med försäkringsinformation, adressinformation behöver vara identisk för registrering, skaderapportering och statistik.