Integrerad riskhantering ger balans i verksamhetsstyrningen

Kjell Olsson

”Ett systematiskt riskarbete och en sammanhållen process för E.ON Sveriges alla verksamhetsområden ger en balanserad syn på risknivån och förenklar hanteringen”

Kjell Olsson, Risk Manager, E.ON Sverige AB.

E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland.

E.ON Sverige AB – Risk Management har under en längre tid använt iFACTS Risk Portfolio för att behandla alla typer av risker inom energisektorn.

Dessutom använder E.ON produkter från iFACTS för informationssäkerhet, miljöskuld, försäkringsfrågor inklusive skadeförebyggande arbete samt hantering av projektrisker inom andra avdelningar på företaget.

Kjell Olsson, Risk Manager E.ON Sverige, beskriver hur arbetet med riskhanteringen väsentligt effektiviserats med hjälp av iFACTS verktyg.

Den centrala Risk Management funktionen är primär kontaktyta mot de olika bolagen inom E.ON Nordic. En gemensam syn på hantering och värdering av risk upprätthålls, och skapar en stabil grund för arbetet. Med hjälp av iFACTS Risk Portfolio styr Kjell arbetet. Han har hela tiden en överblick över processen och den totala risknivån.

Praktiskt skapas ett riskregister via systemet, där alla risker kvantifieras och bedöms. Sedan utförs olika typer av simuleringar som ligger till grund för framtagningen av riskbegränsande aktiviteter. Tillgång till historisk data i processen ökar kvaliteten i bedömningarna och höjer förtroendet för resultatet. Hela tiden utvärderas kopplingen mellan aktiviteterna och affären för att hitta en acceptabel risknivå.

Kjell säger:

”Vi har fått möjlighet att via en effektiv process skapa ett riskregister och enkelt samla in information för att genomföra olika typer av simuleringar. Genom en knapptryckning får vi ut data i det formatet vi vill ha. Detta tillsammans med historisk data ligger till grund för en beslutsprocess, där en optimal nivå mellan underhållskostnader och risk tas fram, vilket skapar en balanserad syn på verksamheten.”

Kjell fortsätter:

”Vi har fått ordning och reda i vårt riskarbete och skapat en process som involverar både respektive verksamhet, den centrala Risk Management funktionen och intern kontroll, vilket leder till en stark förankring. iFACTS ger oss ett utmärkt stöd genom detta arbete och via stabilitet, enkelhet och överskådlighet får vi ett stort värde av att använda systemet.”