product iconiFACTS Risk Portfolio

Riskbedömning, hantering och uppföljning

ResizedImage200110 Riskportfolioproject pageResizedImage200191 Riskportfolioprojectriskevaluation

Universellt webbverktyg för riskhantering

iFACTS Risk Portfolio är designad att stödja de flesta typer av riskhantering.  Informationsmodellen i iFACTS metoden innehåller strukturen för ett riskvokabulär och hur det kopplar till andra delar i organisationen. Exempelvis mål, strategier, händelser m.fl.

Exempel på olika typer av riskhantering:

 • Projektrisk
 • IT risk
 • FMEA
 • EML/PML
 • Sårbarhet- eller konsekvensanalys
 • Monte Carlo
 • ERM
 • HAZOP

Huvudsyftet med riskhantering är att reducera de risker som kan påverka måluppfyllnad. Att skapa organisatorisk robusthet (eng. resilience). Eftersom mål etableras inom hela organisationen, är det logiskt att riskprocessen följer arbetssättet och strukturen för att etablera mål.

En riskanalys kan t ex skapas för tillångar som projekt eller IT-system. Riskscenario skapas av administratör eller direkt av deltagarna. Varje riskscenario bedöms utifrån det fördefinierade riskvokabuläret, t ex sannolikhet eller konsekvens.

Vid ERM-analys bedöms varje riskscenario hur det kommer påverka olika perspektiv av verksamheten. Exempelvis finansiella indikatorer som Cashflow och EBITA, eller strategier och mål och hur dessa är kopplade till andra risker, händelser eller reducerande aktiviteter som kontinuitetsplanering.

En mer avancerad modell är s k Monte Carlo simulering. Riskscenario analyseras med brutto/netto beräkning alternativt Sämsta utfall, Mest troliga utfall, Bästa utfall. Därefter tillämpas olika distributionsalgoritmer, t ex BetaPERT.

Korrelerade riskscenario aggregeras till gruppnivå och presenteras i termer av riskkapacitet, riskaptit och risk/belöning.

Arbetssteg:

 • Riskanalys inställningar (information, mål, deltagare, tidsperiod)
 • Inkluderade riskscenario
 • Riskbedömning variabler
 • Riskreducering
 • Milstolpar och godkännande
 • Riskrapport och rekommendationer
 • Riskuppföljning

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning Riskprogram
 • Milstolpar och deltagare
 • Notificering och godkännande via email
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök