product iconiFACTS IT-System

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

De flesta organisationer är beroende av IT-system för att stödja affärsprocesserna. Även små störningar kan allvarligt påverka verksamheten.

Att framgångsrikt förvalta ett IT-system innebär bl a planering, budget, utveckling, användarträning, kundkrav, SLA med IT samt etablering av relevanta mål och mätningar. Dessutom är det viktigt att påvisa efterlevnad med governance samt implementera avvikelsehantering och riskhantering.

Det finns flera normer och standards inom detta område. ISO/IEC 27001 informationssäkerhet och COBIT IT Governance är två protokoll som stöds av iFACTS.

Även IT-systemets roll i värdekedjor är viktig. Verksamheten använder systemet och äger informationen, IT levererar funktionalitet och IT resurser. iFACTS beroendefunktionlitet är designad för att kartlägga denna typ av värdekedjor.

Vanliga arbetssteg är att dokumentera IT-systemet. Webbteknologi underlättar arbetet vilket kan delegeras inom organisationen. Alla IT-system och betyg (jfr eng. performance score) är tillgängliga för intressenter i värdekedjan, ledning samt internkontroll och revision.

Mätning

IT-system kan tilldelas ett betyg. Nedan följer exempel på parametrar som definierar betyget.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Kontrollprogram - till exempel COBIT eller ISO/IEC 27001
 • Riskstatus
 • Kravuppfyllnad
 • Mål och mätning (leverans, tillgänglighet)
 • Beroendemappning
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Kravbibliotek
 • Beräkningar
 • Beroendekomponent
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök