product iconiFACTS IT-Tjänster

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Den moderna IT-organisationen möter ofta kunderna i en IT-tjänstekatalog. Mindre fokus på teknikdetaljer och mer på leverans och kundtillfredsställelse.

Exempel på sådana IT-tjänster är:

 • Applikationsdrift
 • Arbetsstation med internet
 • Säkerhetskopiering
 • Systemförvaltning
 • Systemutveckling

Denna organisationsstruktur är viktig och en naturlig del i moderna ledningssystem baserade på processorientering. Det blir transparent för kunder, CIO, verksamhet, ledning samt internkontroll och revision.

Kostnadsaggregering underlättas med IT-tjänstekatalog. Alla kostnader relaterade till en specifik IT-tjänst är kopplad till kostnader för nät, licenser, server etc. Detta är vanligtvis till hjälp när kostnaderna för IT ska diskuteras med kunderna/verksamheten.

Ansavarsfrågor, som är viktiga när det gäller risk och kontinuitetsplanering, är också definierade. Vem är ansvarig för vad? Det organisatoriska lagret IT-tjänster skapar en tydlig gränsdragning mellan verksamheten och IT. Verksamheten kan inte ta ansvar för IT, men de kan formulera krav som IT ska uppfylla (Service Level Agreement, SLA).

IT-tjänsterna har ansvar för leveransen i tecknat SLA. Men för att fullgöra detta kan även andra IT-resurser behövas från olika aktörer (nätverk, kommunikation, elförsörjning). Återigen tecknas avtal med aktörer i värdekedjan så att den slutliga leveransen uppfyller t ex kvalitet och säkerhetaspekter.


Webbteknlogi hjälper ansvariga för IT-tjänsterna med dokumentation och analys.  Vanliga arbetssteg är beskrivning av IT-tjänsten, ansvariga, leveransmål, mätningar, kritiska beroenden. 

Mätning

IT-tjänsten kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel på variabler som kan definiera betyget.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Mätningar som leveransprecision, öppna supportärenden
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av struktur och roller
 • Dynamisk inställning inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Kostnadsaggregering
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök