product iconiFACTS Process

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

En grundläggande hörnsten inom verksamhetsstyrning är processorientering och tillgångshantering. Det ger transparens för intressenter och underlättar arbetet för internkontroll och revision. 

I stort sett alla ledningssystem förutsätter att affärsprocesser är dokumenterade.  Men det är viktigt att definiera syftet. Behoven exemplifierade nedan kommer att ge olika innehåll, nivå och struktur:

 • Efterlevnad policy, regler, lag (ledningssystem)
 • Implementera en IT-lösning eller processförbättring
 • Risk management och kontinuitetsplanering

Att efterleva ledningssystem innebär ofta att tilldela ansvar, arbetsbeskrivningar, definiera nyckeltal och uppföljning. Att påvisa efterlevnad av governance (policy, regler, lag) är en annan viktig aktivitet. Vanliga protokoll inom detta område är ISO EN 9000 och TQM (Total Quality Management).

Om syftet är att öka effektivitet och implementera en IT-lösning blir utmaningen att beskriva arbetsuppgifter i detalj, vilken information och funktionalitetskrav. Denna beskrivning ligger till grund vid överlämnandet till CIO och IT för att i praktiken bygga IT-lösningen.

När syftet är risk och kontinuitet är behovet av information och fakta viktigt. Det handlar om att ta beslut med så lite osäkerhet som möjligt. Det omfattar att identifiera risker som kan påverka måluppfyllnad och att reducera dessa risker.

Webb-teknologi hjälper processansvarig med registrering, dokumentering och analys. Vanliga arbetssteg är att dokumentera processen i termer av underprocesser och aktiviteter, beroenden till andra resurser, uppfylla governance och etablering av relevanta mätningar och nyckeltal.  

Mätning och nyckeltal

Processen kan ges ett övergripande nyckeltal s k betyg (jfr eng. performance score). Listan nedan visar exempel på mätningar som vägs in i betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance efterlevnadsstatus
 • Kontrollprogram - t ex ISO EN 9000
 • Riskbedömningsstatus
 • Kravuppfyllnad
 • Leveransprecision
 • Beroendemappning
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamiska inställningar för organisation och roller
 • Dynamiska inställningar för inventeringsinnehåll
 • Kravbibliotek
 • Mätning
 • Beroenden och grafkomponent
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök